Community Health Centre

Panthakkapara Road, Pinarayi, Kannur - 670741

Pinarayi

Kannur