Pariyaram School of Nursing

Pariyaram School of Nursing

Pariyaram, Pariyaram Medical College PO, Kannur - 670503

0497-2808080, 2808111
Fax: 0497-2808131
kchc@mcpariyaram.com
http://www.mcpariyaram.com/schoolofnursing/