Pariyaram Medical College Kannur

Pariyaram Medical College

Pariyaram Medical College PO, Kannur, Kerala - 670503

+91-0497-2808080, 2808111
Fax: +91-0497 2808131
acme@mcpariyaram.com
http://www.mcpariyaram.com